TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่

       การพาณิชย์และการบริการ จากสภาพพื้นที่ของเมืองซึ่งเป็นเขตชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการ การธนาคาร การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การรักษาพยาบาล การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งการพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนั้นจะเป็นการค้าขายโดยเฉพาะอาหารทะเลและ อาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลจำนวนมากมีอาชีพประมง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างมากมายรวมทั้งการค้าขายสินค้า ประเภทอื่นๆ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าเกษตร

       การท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีวัดวาอารามที่เก่าแก่และมีวิถีการดำเนินชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นสิ่งดึดดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมเมือง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อันมีทั้งทางด้านการประมงและการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งบริการต่างๆ ซึ่งประชาชนทั่วไปมักนิยมเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะการเลือก ซื้ออาหารทะเลสดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในปัจจุบันภายในเตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงก็มีที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ ให้เลือกพักผ่อนอย่างมากมาย สามารถรองรับผู้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่งเพียงพอ


อาหารทะเล
      เทศบาลเมืองสมุทรสงครามนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวชมและไหว้พระใน วัดต่างๆ แล้ว ในเรื่องของอาหารก็มีให้เลือกสรรกันอย่างมากมาย ซึ่งอาหารทะเลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ ปลาทูแม่กลอง และหอยหลอด รวมทั้งอาหารทะเลอื่นๆ ซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป โดยการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้ อย่างมากมาย ซึ่งในเขตเทศบาลก็มีการรวมกลุ่มของประชาชนในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่สร้าง รายได้ให้กับประชาชน คือ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ชุมชนวัดธรรมนิมิต

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.