กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทางสังคม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
     จากหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ณ เดือน เมษายน 2554 ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปรากฎข้อมูลจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนและลักษณะโครงสร้างประชากรในเขต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดังนี้
     ข้อมูลจำนวนประชากร / จำนวนครัวเรือนรวม
       จำนวนประชากร 29,133 คน
       จำนวนประชากรชาย 13,731 คน
       จำนวนประชากรหญิง 15,402 คน
       จำนวนครัวเรือน 9,977คน

     ข้อมูลประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ ชาย หญิง รวม
     สัญชาติไทย 13,642 15,341 28,983
     สัญชาติจีน 58 28 86
     สัญชาติอื่น ๆ 31 33 64
      ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

การศึกษา
     ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ตั้งอยู่ ดังนี้
       สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
            โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)
            โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมถ์)
            โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ)
            โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทหรินสูตร์)
            โรงเรียนเทศบาลแสงวณิช(อุปถัมถ์)
       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
            โรงเรียนถาวรานุกูล
            โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
            โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
       โรงเรียนเอกชน
            โรงเรียนดรุณานุกูล
            โรงเรียนประกอบวิทยา
            โรงเรียนเอื้อวิทยา
            โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิง

ศาสนา
     ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 6 วัด และมีโบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง คือ
       วัดใหญ่
       วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
       วัดป้อมแก้ว
       วัดธรรมนิมิต
       วัดประทุมคณาวาส
       วัดพวงมาลัย
     และโปสถ์คริสต์คือ
       วัดนักบุญยาโกเบ

การสาธารณสุข
     ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีสถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชนจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลแม่กลอง 2 รวมทั้งมีคลินิกเอกชนและทันตกรรม จำนวน 42 แห่ง และมีสถานพยาบาลในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม ได้จัดให้มีสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยการให้การสังคมสงเคราะห์ในลักษณะเบี้ย ยังชีพอันเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จำนวน 771 คน โดยแบ่งเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 564 ราย ผู้พิการจำนวน 191 รายและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 ราย และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล โดยเเบ่งเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,793 ราย และผู้พิการ จำนวน 94 ราย รวมทั้งเทศบาลยังได้จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 170 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเกณฑ์วัดเพชรสมุทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ในเรื่องความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน จากสถิติคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่ทำให้รัฐเสียหายและคดี ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ซึ่งสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มที่เกิดขึ้นในเขตตำบลแม่กลอง ได้เเก่ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ , คดีชีวิต ร่างกายและเพศ , คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ , คดีที่น่าสนใจ , คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
 โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9