กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:25 น.
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้าหัตถกรรม(กระเป๋าเชือกกล้วย)และแนวทางการส่งเสริมการขายทางเว็บเพจและ Social Media โดยมีนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงาน เทศบาลฯมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้า หัตถกรรม(กระเป๋าเชือกกล้วย) และแนวทางการส่งเสริมการขายทางเว็บเพจและ Social Media ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ ๑.เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่มีอยู่ในชุมชนให้คุ้มค่าและเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt

 

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9