กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


alt
นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลalt นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
alt นางสาวปิยนุช  สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
alt นางสาวเมตตา อินจงกล หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
   
งานธุรการ  
alt นางสาวทัศนีย์  นิลเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานการเจ้าหน้าที่  
alt นางณัฐธิชา ณ บางช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
alt นายชานนท์  ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
งานพัฒนาบุคลากร  
alt นายฐิติกร  เจริญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
งานบริหารทั่วไป  
alt นายปรินทร  พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
งานเลขานุการผู้บริหาร  
alt นางสาวนภวรรณ  เปลี่ยนดวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
งานเทศกิจ  
   
   
งานทะเบียนราษฎร  
alt นายพูลสวัสดิ์  ใจหนัก เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt นางฐิฏิวรดา   รุ่งประภัศร์ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt นางพรสุรีย์  เกิดนานา เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt นางอังศุมาลิน  เชื้อแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt  นางสอิ้งมาศ  สาโรจน์ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt  จ่าเอกเจตน์  ขันกำเนิด เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
alt นายสุภาพ  สาโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
   
   
   

alt

 

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9