กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt
นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

     alt นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     alt หัวหน้าฝ่ายปกครอง
     alt หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
งานธุรการ  
     alt  นางวิสันทนี  สายพานทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     alt  นางสาวทัศนีย์  นิลเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานการเจ้าหน้าที่  
     alt  นางณัฐธิชา  ณ บางช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     alt  นายฐิติกร  เจริญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
งานบริหารงานทั่วไป  
     alt  นางสาวนภวรรณ  เปลี่ยนดวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
     alt  นายปรินทร  พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานรัฐพิธี  
   
   
งานเทศกิจ  
     alt  จ่าเอกเจตน์  ขันกำเหนิด เจ้าหน้าที่เทศกิจ
   
งานทะเบียนราษฎร  
     alt  นายพูลสวัสดิ์  ใจหนัก เจ้าพนักงานทะเบียน
     alt  นางฐิฏิวรดา  รุ่งประภัศร์ เจ้าพนักงานทะเบียน
     alt  นางพรสุรีย์  เกิดนานา เจ้าพนักงานทะเบียน
     alt  นางอังศุมาลิน  เชื้อแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียน
     alt  นางสอิ้งมาศ  สาโรจน์ เจ้าพนักงานทะเบียน
       
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     alt  นายไพฑูรย์  มิ่งเจริญ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
     alt  นายสุภาพ  สาโรจน์ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
     alt   
    


alt
 

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9