กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


alt
นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
alt นางสาวปิยนุช  สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
alt นางศิวพร เสนีย์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   
งานบริหารทั่วไป  
alt นายสิทธิสินธุ์ ลิ้มประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
alt นางสาวทัศนีย์  นิลเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานกิจการคณะผู้บริหาร  
alt นางนภวรรณ วรรณศุภมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
   
งานทะเบียนราษฎร  
alt นายพูลสวัสดิ์  ใจหนัก เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt นางฐิฏิวรดา   รุ่งประภัศร์ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt นางพรสุรีย์  เกิดนานา เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt นางอังศุมาลิน  เชื้อแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt  นางสอิ้งมาศ  สาโรจน์ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
alt  จ่าเอกเจตน์  ขันกำเนิด เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
alt นายไพฑูรย์ มิ่งเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
alt นายวชิรพันธ์ บุญแท้ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
   
   
งานนิติการ  
alt นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ
alt นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงผล นิติกรปฏิบัติการ
alt นายวริศ ผิวขำ นิติกรปฏิบัติการ

alt

 

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9