กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองคลัง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นางปาริชาติ  เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


     alt  นางสมใจ  พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     alt  นางบุญสม ถุงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
     alt หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   
   
งานการเงินและบัญชี  
     alt นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     alt  นางศุภลักษณ์  ปานพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวอาภาพร  อุยวรรณัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวสุชาดา  ปานนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
 
     alt  นางสาวปรียาภา ศรีใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
     alt เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     alt  นางสาวแสงเดือน  บุญสมัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     alt  นางสาวกุลจิรา หงษ์เกิด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   
งานพัสดุและทรัพย์สิน  
     alt นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     alt นางกรวิกา พันธุ์บ้านแหลม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     alt นางกานต์พิชชา  สุขแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
     alt เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     alt เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
   
งานบริหารทั่วไป  
     alt  นางสาวชัญญานุช ทินวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     alt  นางสาววาสนา พันธุ์บัว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   alt 

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9