กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองคลัง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นางปาริชาติ  เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


     alt  นางสมใจ  พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     alt  นางบุญสม ถุงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   
งานธุรการ  
     alt  นางกมลชนก  ยุวานนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานการเงินและบัญชี  
     alt  นางศุภลักษณ์  ปานพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวอาภาพร  อุยวรรณัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวสุชาดา  ปานนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
 
     alt  นางอุทุมพร  ปลื้มใจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     alt  นางสาวแสงเดือน  บุญสมัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   
งานพัสดุและทรัพย์สิน  
     alt นางสาวจิตฏิมากรณ์  ศรีเพ็ชร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
     alt นางกานต์พิชชา  สุขแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานalt

 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9