กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

บุคลากรกองคลัง เทศบาลเมืองสมุทรสงครามนางสุนีย์  รอดจากทุกข์
ผู้อำนวยการกองคลัง


     alt  นางสมใจ  พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     alt  นางบุญสม ถุงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   
งานธุรการ  
     alt  นางกมลชนก  ยุวานนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
งานการเงินและบัญชี  
     alt  นางศุภลักษณ์  ปานพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวอาภาพร  อุยวรรณัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวสุชาดา  ปานนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
 
     alt  นางอุทุมพร  ปลื้มใจ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     alt  นางสาวแสงเดือน  บุญสมัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
   
งานพัสดุและทรัพย์สิน  
     alt นางสาวจิตฏิมากรณ์  ศรีเพ็ชร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
     alt นางกานต์พิชชา  สุขแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานalt

 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9