TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หัวข้อ "การเพิ่มความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานพัสดุ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือจ้าง"

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หัวข้อ "การเพิ่มความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานพัสดุ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือจ้าง" โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ,เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามคือ นายปริวรรต สุวรรณนที นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน ๓๓ คน

altaltaltalt


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.