TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นายบุญชู บัวสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


     alt หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     alt  นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   
งานบริหารทั่วไป  
     alt นักวิชาการศึกษา
     alt  นางสาวสุลิตรา  สิงหจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt  นางสาวนัชกมล  เพิ่มโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     alt  นางเพียงเดือน มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     alt  นางสาวอุทุมพร ปลื้มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
   
งานศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย
     alt  นางสาวภัทรินรัชต์  นิลขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นักสันทนาการ
   
งานนิเทศก์การศึกษา  
     alt  นางกอบกุล  วรทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
     alt  นางธีรารัตน์ สร้อยสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   

 

alt


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.