TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


alt  นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
alt หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
   
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  
alt  นางสุทธดา หงอกพิลัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
alt  นางสาวกัญญาพร นุ่มวัด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
   
งานส่งเสริมสาธารณสุข  
alt นางฉวีวรรณ ทองแสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
alt นางสาวเสาวณีย์ ช่อชูศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
alt นางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
alt พยาบาลเทคนิค
alt นางสาวชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ
alt นักวิชาการสุขภิบาล
   
   
งานป้องกันและควบคุมโรค  
alt นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
alt นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน นายสัตวแพทย์ชำนาญงาน
   
   
งานบริหารทั่วไป  
alt  นางสาวพิมพ์ลภัส วงศ์อักษร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
alt  นางหทัยชนก  อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
alt เจ้าพนักงานธุรการ
    

alt


 


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.