กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
     ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคณะกรรมการพัมนาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

     อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนม้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนพัฒนาเทศบาล แนบท้ายประกาศนี้
alt
 โทร. 034-766421


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9