กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเมืองท่องเที่ยวและบริการได้มาตรฐาน แหล่งอาหารเลื่องชื่อ

สิ่งแวดล้อมสมดุล  สังคมดี  มีวัฒนธรรม

น้อมนำหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
       ส่งเสริม
       ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
       ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
       เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
       ให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานชุมชน แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
       ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีของประชาชน
       เตรียมความพร้อมให้ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถดูแลทรัพย์สินและแก้ปัญหายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเมือง
       ส่งเสริมระบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น ประชาชนมีส่วนร่วม
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9