TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

วิสัยทัศน์-พันธกิจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเมืองท่องเที่ยวและบริการได้มาตรฐาน แหล่งอาหารเลื่องชื่อ

สิ่งแวดล้อมสมดุล  สังคมดี  มีวัฒนธรรม

น้อมนำหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
       ส่งเสริม
       ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
       ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
       เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
       ให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานชุมชน แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
       ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีของประชาชน
       เตรียมความพร้อมให้ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถดูแลทรัพย์สินและแก้ปัญหายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเมือง
       ส่งเสริมระบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น ประชาชนมีส่วนร่วม

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.