TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เห็นประโยชน์และตระหนักในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning+Desige Thinking ตามหลักศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่น ตลอดจนนำรูปแบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

 


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.