กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

PDF พิมพ์ อีเมล
   วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 08:56 น.
     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว/บริการและคุณภาพอาหาร
-แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสาตร์
(๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
(๒) การยกระดับคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสาตร์
(๑) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
(๒) การส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและหลักประกันสุขภาพภ้วนหน้า
(๓) การปรับปรุงและแก้ไขระบบสุขาภิบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมมีสุข
-แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสาตร์
(๑) การส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคี
(๒) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
(๓) การส่งเสริมสวัสดิการและบริการประชาชน
(๔) การส่งเสริมอาชีพและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
(๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด
 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพเมือง
-แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสาตร์
(๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปการพื้นฐาน
(๒) ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
(๓) ระบบการวางผังเมืองและการจัดระเบียบเมือง

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสาตร์
(๑) การประกันมาตรฐาน การสร้างโอกาส การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
(๔) การส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ดำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญยาท้องถิ่น

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสาตร์
(๑) การส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๒) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
(๓) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
(๔) สนับสนุนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 09:34 น.
 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9