TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

พิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2567

นายธนธัส ขุนนุช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2567 โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วยมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร,อันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด,อันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อนในอาหารและอันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อนในอาหาร จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วยวิธีการล้างมือ,การหยิบจับอาหารและการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
altaltaltalt

 


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.