TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
3 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12
5 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26
6 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21
7 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๓ วัน(๑ มกราคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 45
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25
9 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
10 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๓ วัน( ๑ มกราคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 32
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ วัน(๑-๓๑ ธ.ค.๖๕) ด้วยวิธีคัดเลือก 39
12 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอาคารสถานที่ของผู้รับจ้าง จ้างเหมาโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 27
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๓ วัน(๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29
14 ประกาศประกวดราคาโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ วัน (๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีคัดเลือก 27
15 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 59
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 44
17 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ เดือน(๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 80
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ เดือน(ธันวาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 55
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๖๑ วัน(๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๕) 60
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน ๓๐๔ วัน(๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 82
21 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 71
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 70
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 57
24 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ เดือน( ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 44
25 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ เดือน( ๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 50
26 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62
27 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 58
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวและเวทีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 64
29 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102
30 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 59

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.