TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ บริเวณทางเข้าวัดบางจะเกร็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและรางตัววี บริเวณซอยสุขภูติ ๓-๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณซอยขุนปรกปราบพาล (ซอยประปา) ซอยแยกที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 143
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 184
5 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก 119
6 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 219
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 264
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณซอยสุขจันทร์(ซอยแยกที่ ๑ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖๗/๑ และแยกที่๒ ข้างบ้านเลขที่ ๗๖๗/๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 286
9 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๓ วัน(๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 165
10 ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๓ วัน(๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2072
11 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๓ วัน(๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 207
12 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๓ วัน (๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 417
13 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 247
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๕ วัน(๑ ธ.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2172
15 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๕ วัน (๑ ธ.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 313
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยศาลากลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 310
17 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา, ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 324
18 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคม LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๗๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 479
19 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคม LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๗๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 434
20 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 303
21 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 318
22 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 429
23 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 358
24 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 416
25 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 364
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 481
27 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนซอยธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ทางเชื่อมถนนราชญาติรักษา ถึงทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพานและเชิงสะพานธรรมนิมิต ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 439
28 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคม LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๗๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 396
29 ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 479
30 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 513

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.