กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด ภารกิจในการจัดบริการสาธารณด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๖๐๓ สส จำนวน ๑ คัน งานป้องกััน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ งานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม ๓๒๗๐ สส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดทำวารสารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าพลาสติกปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไขกระดาษเครื่องก๊อปปี้ปริ้น และหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดงานวันวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำดอกไม้ จำนวน ๖ รายการ โครงการจัดงานวันวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดงานวันวิชาการ จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๔ รายการโครงการจัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์,โต๊ะหมู่บูชาและตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิวแขวน ขนาด ๑๓,๙๖๙ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง(งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงใหม่ทดแทนของเดิม โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 71
350 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 61
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ที่ให้เอกชนเช่ารถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๐๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขนาด ๒๐ ลิตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๕ สส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บจ ๘๐๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็กเครื่องยนต์ กค ๒๐๙ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 12 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9