TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 บัญชีสรุปข้อมูลผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 302
92 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 340
93 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (งานทะเบียน) 335
94 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 437
95 บัญชีสรุปข้อมูลผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือน ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔ 320
96 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 331
97 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (งานทะเบียน) 321
98 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 323
99 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 350
100 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 954
101 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (งานทะเบียน) 389
102 ประกาศการตรวจการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสาธารณะบริเวณข้างคลองกระซ้า 312
103 รายงานสถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 505
104 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 336
105 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (งานทะเบียน) 447
106 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 429
107 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (งานทะเบียน) 336
108 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 307
109 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 315
110 ประกาศการตรวจการจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 340
111 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ฃ่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมให้กับสตรีสำหรับสังคมสูงวัย 249
112 รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(เดือนพฤศจิการยน ๒๕๖๓) 276
113 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (ผู้ขอทำบัตรในเขตและนอกเขต) 353
114 ประกาศการตรวจการจ้างโครงการรื้อถอนเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 383
115 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 329
116 ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 342
117 ประกาศการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 344
118 ประกาศการตรวจการจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 335
119 รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) 269
120 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 325

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.