TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๐ 89
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘ 96
3 ประกาศเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 112
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘ 234
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙ 222
6 การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 64
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 204
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๗ 194
9 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 123
10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘ 434
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ 345
12 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 101
13 ประกาศเทศบาลเมืองเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ 72
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ 335
15 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตท่งหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... 166
16 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ 99
17 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 172
18 ขอเชิญร่วมสืบสานสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทย 106
19 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินประจำปี 207
20 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ 753
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ 239
22 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 133
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ 359
24 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 294
25 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 799
26 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางจะเกร็งและตำบลคลองโคลน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... 209
27 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 190
28 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๖ 341
29 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๗ 233
30 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง มาตรการองค์กร"สมุทรสงครามร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย๑๐๐เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม" 241

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.