TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15
2 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๖ 9
3 ประกาศสภาเทศบาล เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 14
4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในการทำความสะอาดและตัดหญ้าถนนและซอยสาธารณะ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 26
5 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงประเภทวิชาการ 27
6 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ 24
7 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 23
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ 63
9 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ 67
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ 62
11 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 54
12 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 48
13 คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ ๔๕๑-๔๖๔/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 21
14 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลาทูแม่กลอง ทะเบียนเลขที่ สข ๖๖๑๐๐๒๐๗ 37
15 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 76
16 มหาดไทยประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน 40
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ 123
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ 94
19 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ 250
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง 146
21 ประกาศยกเลิกและแก้ไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 160
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ 220
23 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสเรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 141
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ 193
25 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียน ระดับปฏิบัติการ 190
26 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 157
27 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖ 104
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ 162
29 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ 178
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ 130

หน้า 1 จาก 19

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.