TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๐ 58
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙ 81
3 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี วันที่๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 67
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙ 99
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๐ 203
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘ 184
7 ประกาศเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 179
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘ 302
9 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙ 277
10 การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 100
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๗ 240
12 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 186
13 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘ 493
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ 386
15 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 132
16 ประกาศเทศบาลเมืองเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ 113
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ 374
18 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตท่งหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... 199
19 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ 133
20 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 209
21 ขอเชิญร่วมสืบสานสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทย 139
22 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินประจำปี 247
23 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ 800
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ 287
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 173
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ 401
27 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 357
28 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 831
29 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางจะเกร็งและตำบลคลองโคลน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... 237
30 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 220

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.