TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่๑๑) 189
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 221
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 201
124 ประชาสัมพันธ์ให้ผู็สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ 201
125 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 49
126 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 817
127 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 319
128 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 275
129 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ......และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 136
130 การรับสมัครจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1 ) รุ่นที่ 2/65 272
131 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม 88
132 ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตผังน้ำและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน 223
133 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 571
134 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 318
135 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 51
136 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 239
137 ประกาศกรมประมง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๕-๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕ 208
138 การดื่มสุราในปริมาณมากและเร็วเกินไป อาจเกิดอันตราย 48
139 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 185
140 อบต.แหลมใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างจำนวน ๖ อัตรา 347
141 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 194
142 แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมงและผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัย 220
143 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 84
144 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 208
145 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 427
146 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 338
147 ช่องทางบริการออนไลน์ระบบเสียงตามสายไร้สาย ผ่าน QR-Code เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 516
148 ช่องทางบริการออนไลน์ ผ่าน QR-Code กองช่างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 381
149 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 228
150 ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๖ รายการ 320

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.