TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ 212
182 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 419
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 538
184 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 650
185 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 207
186 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 208
187 ข้อมูลงานบริการ e-Service ของหน่วยงานระดับจังหวัด 326
188 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 1017
189 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 183
190 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CIVIC EDUCATION 304
191 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสงคราม 208
192 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 186
193 ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 243
194 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยสอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 182
195 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งแรก 211
196 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 267
197 ชาวแม่กลอง ร่วมมือร่วมใจ ปลอดภัยโควิด-19 283
198 ประกาศสำนักงานประมง จ.สมุทรสงคราม ให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต 519
199 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 261
200 พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาล สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 251
201 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้(Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 383
202 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 262
203 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔(ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 693
204 วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" 230
205 ประกาศมูลนิธิพระดาบส เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 249
206 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,ภ.ง.ด.๙๑ ทางอินเตอร์เน็ต TAX from Home 231
207 ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค.๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 239
208 ดีเอสไอ ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส แจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ 458
209 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 444
210 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 718

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.