TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 239
182 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 589
183 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 547
184 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.ระดับจังหวัดเรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 572
185 ประกาศกรมอนามัยเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 441
186 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเรื่องการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 363
187 ฮีทสโตรก โรคลมแดด ในฤดูร้อน 234
188 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 379
189 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 424
190 เอกสารการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... 467
191 โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน 414
192 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน" ระยะที่ 3 515
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 471
194 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 311
195 แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2565 435
196 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 609
197 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "1 อปท. 1 ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณหน้าร้าน อันเล่อคลีนิกแพทย์แผนจีน 624
198 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่๑๑) 404
199 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 625
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 475
201 ประชาสัมพันธ์ให้ผู็สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ 453
202 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 359
203 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1270
204 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 614
205 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 497
206 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ......และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 336
207 การรับสมัครจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1 ) รุ่นที่ 2/65 477
208 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม 321
209 ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตผังน้ำและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน 535
210 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 843


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.