TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
211 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม 352
212 ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตผังน้ำและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน 576
213 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 883
214 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 861
215 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 321
216 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 565
217 ประกาศกรมประมง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๕-๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕ 546
218 การดื่มสุราในปริมาณมากและเร็วเกินไป อาจเกิดอันตราย 434
219 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 478
220 อบต.แหลมใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างจำนวน ๖ อัตรา 718
221 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 442
222 แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมงและผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัย 630
223 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 319
224 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 482
225 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 673
226 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 592
227 ช่องทางบริการออนไลน์ระบบเสียงตามสายไร้สาย ผ่าน QR-Code เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 807
228 ช่องทางบริการออนไลน์ ผ่าน QR-Code กองช่างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 763
229 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 527
230 ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๖ รายการ 754
231 ประกาศการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ 498
232 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 922
233 ขั้นตอนการเปลี่ยนอาคารเก่ามาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 467
234 ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เล่มที๖๔๓๖๒ และ ๖๔๔๑๗ 721
235 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 604
236 ประกาศเรื่องการสำรวจทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 618
237 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 486
238 ภงด.90 และ ภงด.91 646
239 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 443
240 งานสัตวแพทย์ กำหนดแผนการออกสำรวจข้อมูลสัตว์ในรอบที่ ๑ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 714


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.