TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖ 575
32 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ 421
33 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 637
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ 341
35 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ 181
36 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี๒๕๖๗ 287
37 ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 250
38 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 310
39 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 227
40 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 217
41 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ 486
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ 366
43 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2567 423
44 PM 2.5 ฝุ่นจิ๋ว ฝุ่นร้าย ภัยใกล้ตัว 250
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ 262
46 ประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕) ช่วงวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ 87
47 ประกาศขอความร่วมมือป้องกันการเกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 83
48 ประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕) ช่วงวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ 232
49 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ 298
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 1922
51 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 840
52 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ 1450
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 318
54 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 305
55 ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 210
56 ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 382
57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 265
58 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 422
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 366
60 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ 304


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.