TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
511 ติดต่อเทศบาล 5439
512 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 715
513 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 661
514 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ ๑ ตำแหน่ง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ตำแหน่ง ในวันที่ ๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 537
515 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 618
516 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 714
517 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 783
518 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 503
519 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 724
520 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 653
521 การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 647
522 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 582
523 ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 742
524 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษาเทศบาลเมือง 645
525 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๒ อัตรา 636
526 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 608
527 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 816
528 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 559
529 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ พฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 585
530 ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 582
531 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวหาร จำนวน ๑ อัตรา 667
532 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง จำนวน ๒ อัตรา 546
533 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 664
534 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 725
535 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ พฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 1197
536 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 417
537 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 770
538 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙ 438
539 กำหนดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 590
540 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) 782

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.