TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เอกสารงานบุคคลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 91
32 แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 83
33 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 81
34 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 65
35 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 89
36 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 74
37 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 60
38 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 82
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 85
40 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 62

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.