TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

KM เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 613
2 เทคนิคการสอบสวนสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสถาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 624
3 การบังคับทางปกครอง 588
4 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 564
5 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 1060
6 ขั้นตอนการจัดทำงบงประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 593
7 ประกาศเรื่อง แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 698
8 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง"สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น" 1618
9 แบบถอดองค์ความรู้สำหรับบุุคลากรผู้เกษียนอายุ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 637
10 ๖ ท่า ออกกำลังกายในออฟฟิศ (๑ นาที/วัน/ท่า ) 612

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.