TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(เพิ่มเติม)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า))จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) จำนวน ๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค๒๐๙ สมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ๓ เป็นห้องพักครู,ห้องโสต)) 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๕ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซท้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ชนิด ๘ ล้อ ยาง ๘ เส้น จำนวน ๓ คัน โครงการมหกรรมทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อนำนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการมหกรรมทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ คัน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10

หน้า 1 จาก 280

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.