TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศเรื่องขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 347
32 รายงานผลการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 465
33 ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 384
34 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของจังหวัดสมุทรสงคราม 369
35 บัญชีการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 407
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 713
37 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 450
38 แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 395
39 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 748
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รอบ ๑๒ เดือน 399


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.