TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 499
42 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 367
43 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 355
44 การแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 362
45 มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 353
46 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ 688
47 การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ 364
48 ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 462
49 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 398
50 แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 415


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.