TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

มติ ก.ท.จ.

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม) 17
2 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 32
3 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 13
4 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 30
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๕ 33
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 20
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณโควิด19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕ 26
8 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 64
9 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 38
10 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 37

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.