TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

มติ ก.ท.จ.

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 87
2 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 151
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๗ 193
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๗ 149
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่๒ 200
6 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 126
7 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 160
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ.๒๕๖๗ 202
9 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 239
10 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 309

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.