TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

มติ ก.ท.จ.

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตรา และวิธีการจ่าค่าตอบแทน การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๖ 86
12 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 115
13 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 125
14 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 129
15 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ 132
16 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ พนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๖ 138
17 มติ ก.ท.จ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 154
18 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ.๒๕๖๖ 137
19 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 164
20 ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่ ๒) 158

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.