TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

มติ ก.ท.จ.

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 89
12 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 58
13 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 59
14 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 81
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่๓๘) พ.ศ.๒๕๖๕ 78
16 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 90
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ 77
18 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 83
19 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 88
20 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 92

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.