TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

คู่มือการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 6
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThaiD 97
3 คู่มือรวมระเบียบ แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 100
4 คู่มือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 99
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนงบประมาณรายจ่ายในระบบ E-LAAS กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 101
6 คู่มือการปฏิบัติงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในระบบ E-LAAS กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 100
7 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 103
8 คู่มือการดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ 110
9 คู่มือการจัดทำรายการเทศบาลของประชาชน การจัดทำปฏิทินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 131
10 คู่มือการปฏิบัติงานพิธีกร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 134

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.