TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”
ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
จันทร์, 23 ตุลาคม 2023
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 18 ตุลาคม 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมทาสีรั้วสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบกับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานเทศบาล และพนักจ้างในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓๐ คน

altaltaltaltalt

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

EIT

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

1)  itas.nacc.go.th

2) ค้นหาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยตรง

 

สแกน QR Code เพื่อประเมินทันที

 

 

IIT

ขอเชิญบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

 

วิธีการง่ายๆเพียงสแกน QR Code

 

 

 

 

พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาล ประชาชนชาวสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยพระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และร่วมมอบปฏิทินให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

alt

หน้า 27 จาก 27

27
ถัดไป
สุดท้าย

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.