TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”
ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
จันทร์, 23 ตุลาคม 2023
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 18 ตุลาคม 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล POMKAEW CUP 2023 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดวยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล POMKAEW CUP 2023 รุ่น อายุ ๑๘ ปี -รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ทีมPJT โปรเจคไทล์ ทั้งนี้เทศบาลขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน ที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณนางสาวณัฐพร อรรถวิรรธท์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว คณะครู นักเรียน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการแข่งขันในครั้งนี้
altaltaltalt
 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

 

พิธีเปิดการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP ๒๐๒๓" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP ๒๐๒๓" โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างทักษะทางการกีฬาฟุตซอล พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยกระดับการกีฬาสามารถต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู ประชาชน นักเรียนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทีมต่างๆ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวนทีมเข้าร่วมจำนวน ๒๗ ทีมประกอบด้วยรุ่น ๑๒ ปี จำนวน ๑๒ ทีม ,รุ่น ๑๕ ปี จำนวน ๖ ทีม และรุ่น ๑๘ ปี จำนวน ๙ ทีม เทศบาลเมืองสมุทรสงครามขอขอบคุณ กรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ห้างร้าน บริษัทต่างๆตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
altaltaltaltaltalt

 

การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนนำเสนอปัญหาต่างๆในชุมชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียน ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

Attachments:
Download this file (img20230518_14204240.pdf)img20230518_14204240.pdf[ ]848 Kb

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.