TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปรีดานันต์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว
พุธ, 06 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน และคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว
อังคาร, 05 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนายาง จ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
ศุกร์, 01 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานต่างๆ ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ในการจัดทำและเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการระดมความคิดเห็น ตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมการประชาคมและพิจารณาโครงการต่างๆในครั้งนี้

altaltaltalt

พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023"

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและผู้ควบคุมทีม ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023" และจับสลากแบ่งสายในรุ่น ๑๒ ปี,รุ่น ๑๕ ปีและรุ่น ๑๘ ปี พร้อมทั้งชี้แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการแข่งขัน โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. และทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

altaltaltalt

กิจกรรม"ลงแขก ลงคลอง" ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ในพื้นที่คลองบางแก้ว

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม"ลงแขก ลงคลอง" ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ในพื้นที่คลองบางแก้ว โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตัดทางจาก กอจาก และกำจัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำตลอดแนวคลอง โดยในวันนี้ดำเนินการบริเวณ แฟลตตำรวจหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการตลอดเส้นทางจำนวน ๔ จุด คือ ๑.ปากคลองบางแก้ว ๒.สะพานหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ๓.บริเวณสะพานปูน ๔.บริเวณสะพานหลังธนาคารไทยพาณิชย์

altaltaltaltalt

กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะที่ ๒ กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยคณะผู้บริหารได้ให้โอวาท ให้กำลังใจ และเน้นย้ำเรื่องการสร้างคุณธรรมในเด็กนักเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำเสนอปัญหาให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

altaltaltalt

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลเมืองสมุทรสงครามนำโดยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.