TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หัวข้อ "การเพิ่มความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานพัสดุ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือจ้าง"

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หัวข้อ "การเพิ่มความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานพัสดุ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือจ้าง" โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ,เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามคือ นายปริวรรต สุวรรณนที นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน ๓๓ คน

altaltaltalt

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยก่อนเริ่มการประชุม นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ ๑.นางนิตยา รอดพิทักษ์ รองประธานชุมชนวัดหลังบ้าน ๒.นายวิมล อาชีพโกศล เจ้าของร้านยาเวชไพบูลย์
altaltaltalt

 

กำหนดการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล

alt

การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็น ตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลฯและคณะกรรมการชุนชนทั้ง ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆในชุมชน เพื่อให้เทศบาลนำไปแก้ไขต่อไป

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.