TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
เสาร์, 08 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธี “วันอานันทมหิดล”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1 จากเหตุเพลิงไหม้
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการร่วม(พิธีปลงผม) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ คน ได้แก่นายประภพ ประเสริฐศิล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายสามารถ เกตุสาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายเอกชัย แย้มบางยาง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altaltaltalt

ต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ บริเวณริมเขื่อนท่าเรืองแสงวณิช

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามให้การต้อนรับ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าเรือแสงวณิช

altaltaltalt

การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีและพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอปัญหาให้กับคณะผู้บริหาร นำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltaltalt

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
๓.ประเภทบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
-นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-นางสาวปรียาภา ศรีใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กองคลัง
-นางสาวช่อทิพย์ วรรณแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.ประเภทบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับหน่วยงาน
-นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา
-นางสาวณัฐชา อัศวปรีดาสกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-นางสาวกมลรัตน์ เบญจภุมริน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคม
-นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน กองช่าง
-นางณัฐธิชา ณ บางช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่
alt

 

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.ประเภทบุคลากรดีเด่น ระดับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

-นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน นายสัตวแพทย์ชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-นางสาวเขมณัฎฐ์ หิรัญวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
 
๒.ประเภทบุคลากรดีเด่น ระดับหน่วยงาน
-นางเพียงเดือน มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองการศึกษา
-นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-นางสาวทัศนีย์ นิลเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักปลัดเทศบาล
-นายวัชรินทร์ เดชกำแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม
-นางสาวปรียาภา ศรีใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กองคลัง
-นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน กองช่าง
-นางสาวจันทนี ราชสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
-นางสาวศุทธินี จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
alt

 

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.