TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้ แอปพลิเคชัน ThaID

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ แอปพลิเคชัน ThaID ให้กับพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จากนั้นนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้ แอปพลิเคชัน กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้ง ๑๔ ชุมชน

altaltaltalt

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนหาแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ ,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการขยายเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการและเทคโนโลยี การจัดทำโครงงานสุขภาพในโรงเรียน โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ,เพื่อสนับสนุนชุมชนให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมินเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๒๙ คน ทั้งนี้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามขอขอบคุณงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
altaltaltalt

 

โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

altaltaltalt

 

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.