TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

altaltaltalt

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน ๔๖ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

altaltaltalt

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๖

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๖ โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๖ ,เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล ,นำหลักเกณฑ์และระเบียบฯมาเป็นแนวทางในการเลือกคณะกรรมการชุมชน ,สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่กับคนในชุมชนและประชาชนอย่างถูกต้อง โดยนายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล POMKAEW CUP 2023 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดวยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล POMKAEW CUP 2023 รุ่น อายุ ๑๘ ปี -รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ทีมPJT โปรเจคไทล์ ทั้งนี้เทศบาลขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน ที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณนางสาวณัฐพร อรรถวิรรธท์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว คณะครู นักเรียน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการแข่งขันในครั้งนี้
altaltaltalt
 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

 

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.