TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยนายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt

 

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมือง ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

พิธีเปิดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครั้งนี้ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง ประกอบกับนโยบายของนายกเทศมนตรีที่มีความมุ่งเน้นในการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความสามารถ ทางด้านกีฬาและสามารถต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติ จึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุระหว่าง ๗-๑๕ ปีจำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยอบรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสโมสรสมุทรสงครามเอฟซี(ปลาทูคะนอง) ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลของสโมสร มาร่วมให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สำหรับสถานที่ในการจัดโครงการ
altaltaltalt

 

ตีเส้นจราจรทางเท้าบริเวณสถานที่ต่างๆ

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยงานจราจร สภ.เมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่งานป้องกัน กองช่าง งานเทศกิจ ร่วมตีเส้นจราจรทางเท้าบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วและหน้าบริเวณหน้าวิหารพระพุทธมงคลวิมลสิริประทานพร

altaltaltalt

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลฯและคณะกรรมการชุนชนทั้ง ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆในชุมชน เพื่อให้เทศบาลนำไปแก้ไขต่อไป

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.