TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ " Big Cleanining Day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
อังคาร, 31 มกราคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการชุมชน อสม.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)
เสาร์, 28 มกราคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง บริเวณคลองบางแก้ว ด้านหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
จันทร์, 23 มกราคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการร่วม(พิธีปลงผม) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ คน ได้แก่นายประภพ ประเสริฐศิล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายสามารถ เกตุสาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายเอกชัย แย้มบางยาง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altaltaltalt

ต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ บริเวณริมเขื่อนท่าเรืองแสงวณิช

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามให้การต้อนรับ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าเรือแสงวณิช

altaltaltalt

การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีและพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอปัญหาให้กับคณะผู้บริหาร นำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltaltalt

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
๓.ประเภทบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
-นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-นางสาวปรียาภา ศรีใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กองคลัง
-นางสาวช่อทิพย์ วรรณแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.ประเภทบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับหน่วยงาน
-นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา
-นางสาวณัฐชา อัศวปรีดาสกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-นางสาวกมลรัตน์ เบญจภุมริน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการสังคม
-นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน กองช่าง
-นางณัฐธิชา ณ บางช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่
alt

 

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ,ใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.ประเภทบุคลากรดีเด่น ระดับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

-นายสุทัศน์ ด่านวิเศษกาญจน นายสัตวแพทย์ชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-นางสาวเขมณัฎฐ์ หิรัญวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
 
๒.ประเภทบุคลากรดีเด่น ระดับหน่วยงาน
-นางเพียงเดือน มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองการศึกษา
-นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-นางสาวทัศนีย์ นิลเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักปลัดเทศบาล
-นายวัชรินทร์ เดชกำแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม
-นางสาวปรียาภา ศรีใหม่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กองคลัง
-นางสาวอรษา นันทานนท์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน กองช่าง
-นางสาวจันทนี ราชสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
-นางสาวศุทธินี จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
alt

 

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.