TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปรีดานันต์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว
พุธ, 06 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน และคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว
อังคาร, 05 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนายาง จ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
ศุกร์, 01 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

กิจกรรม"ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผนปภ.จังหวัด" ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม"ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผนปภ.จังหวัด" ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltalt

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์ โดยวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์),โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ)และโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สนับสนุนวิทยากรตลอดการอบรม และขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม
altaltaltalt

 

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์และโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๘ คน ทั้งนี้ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สนับสนุนวิทยากรตลอดการอบรม และขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม

altaltaltalt

 

โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว โดยวัตถุประสงค์ในโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์การใช้น้ำและผลกระทบจากน้ำเสียในจังหวัดสมุทรสงคราม,วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ,วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า,วิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชา,การใช้น้ำหมักชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ/EM ball ในการบำบัดน้ำเสียและร่วมปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นาวาโทกีรติ เทศเจริญ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเพียงตามรอยพ่อ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมอบรม

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.