TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปรีดานันต์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว
พุธ, 06 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน และคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว
อังคาร, 05 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนายาง จ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
ศุกร์, 01 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมมอบเกียรติบัตรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ,ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) ขอขอบคุณนายโอภาส บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ทุกๆท่านครับ
altaltaltalt

 

ต้อนรับคณะศึกษาจาก อบต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาจาก อบต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนำอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ อปพร.เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการแว่นสายตาของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติในการมองเห็น ตามโครงการแว่นสายตาของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มองเห็นดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุตรหลาน โดยทำการมอบ ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง

altaltaltalt

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อ"การจัดทำร่างรายละเอียดและขอบเขตของงานทั้งโครงการ(Terms of Reference TOR"

นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อ"การจัดทำร่างรายละเอียดและขอบเขตของงานทั้งโครงการ(Terms of Reference TOR" โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เทศบาลเมืองฯมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดและขอบเขตของงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน,มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่างรายละเอียดและขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายงานก่อสร้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างรายละเอียดและขอบเขตของงานในกรณีต่างๆ,มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ การติดตามและเร่งรัดการทำงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม มอบนายปริวรรต สุวรรณนที นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๙ คน
altaltaltalt

 

งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๐ รูป ถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.