TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 03 เมษายน 2024
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
อังคาร, 02 เมษายน 2024
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงหลักเมืองสมุทรสงคราม เนื่องในงานสมโภชหลักเมือง และทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
อังคาร, 02 เมษายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงหลักเมืองสมุทรสงคราม เนื่องในงานสมโภชหลักเมือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ขบวนแห่ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ขบวนที่ ๒ "ทวยราษฎร์ถวายพระพรชัย แซ่ซ้อง"
อังคาร, 02 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

alt

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดบริการอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตรมาตรฐานโดยกรมอนามัย
altaltalt
 

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561

altaltaltalt

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20240404_13440641.pdf)img20240404_13440641.pdf[ ]722 Kb

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.