TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปรีดานันต์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว
พุธ, 06 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน และคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว
อังคาร, 05 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนายาง จ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
ศุกร์, 01 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) การจัดการอบรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๗ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา,เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาอื่น ตลอดจนนำรูปแบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม,เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในอันที่จะร่วมกันกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยนายเผด็จ บุญทรง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
altaltaltalt

 

แก้ไขท่อที่อุดตันบริเวณหน้าวัดป้อมแก้ว และหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนวัดป้อมแก้ว และฝ่ายสุขาภิบาล กองช่างเทศบาลเมืองฯ ลงพื้นที่แก้ไขท่อที่อุดตันบริเวณหน้าวัดป้อมแก้ว และหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม คือนางสาววรัษญา วัลมาลี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการและนางสาวขวัญเนตร วายุเวช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม
altaltaltalt

 

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๕ แห่ง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับคือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณนายวสันต์ ปรีดานันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันและสนับสนุนชุดพิธีเปิด และขอขอบคุณบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน อันจะทำให้ผลการแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย
altaltaltalt

 

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.