TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”
ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
จันทร์, 23 ตุลาคม 2023
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 18 ตุลาคม 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว โดยวัตถุประสงค์ในโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์การใช้น้ำและผลกระทบจากน้ำเสียในจังหวัดสมุทรสงคราม,วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ,วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า,วิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชา,การใช้น้ำหมักชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ/EM ball ในการบำบัดน้ำเสียและร่วมปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นาวาโทกีรติ เทศเจริญ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเพียงตามรอยพ่อ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมอบรม

altaltaltalt

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประชุมสภาเทศบาลแบบมืออาชีพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประชุมสภาเทศบาลแบบมืออาชีพ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในการประชุมสภาเทศบาล กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสภาเทศบาลเกี่ยวกับการพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีและร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราขการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

altaltaltalt

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๗๒ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๗๒ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๑ พรรษา ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
altaltalt

 

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.