TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”
ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ภายใต้โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนางสาวนิศารัตน์ นุชประเสริฐ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ดวงรัตน์ แก้วนิลกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับนายอรุณ แก้วอ่อน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
จันทร์, 23 ตุลาคม 2023
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 18 ตุลาคม 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (img20230929_14212024.pdf)img20230929_14212024.pdf[ ]72 Kb

การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปรีดานันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายและการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา โดยมีการแสดงของนักเรียนรวมทั้งผลงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)

altaltaltalt

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน และคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ “บทบาทและภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล”โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔๐ คน ณ โรงแรมโคโค่วิว

altaltaltalt

กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๔ วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม สนับสนุนบุคลากรในการผ่าตัดทำหมันและวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.