TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศาลาสว่างจิตต์ วัดพวงมาลัย

altalt

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จ.ชัยภูมิ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altalt

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่ 3) งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ทั้งสิ้น 11 แห่ง ในกรอบวงเงินงบประมาณ 15,000,000 (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูลและการประสานงานโครงการฯ ได้แก่นางพีชยา ทวีเลิศ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามและนางพรรณรัตน์ สุระนาถ นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาผังเมือง

altaltalt

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.